Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
ас., д-р, инж. Стела Балтова


e-mail: sbaltova@gmail.com
    Стела Балтова  е завършила ВХТИ-София (сега Химикотехнологичен и металургичен университет, София), специалност "Технология на полимери, текстил и кожи" и "Маркетинг и предприемачество". Продължава образованието си в Университета на Северен Елзас, Франция.
Притежава множество допълнителни бизнес квалификации, сред които:
-    Ciba-Geigy, Базел, Швейцария, Продуктово развитие и бизнес мениджмънт (1991);
-    Sales Training International, Париж, Франция, "Управление на ключови клиенти" (1997);
-    Newi, София, "Управление на времето и умения за водене на преговори"(1998);
-    TAC International, Париж, Франция, Управление на човешките ресурси (1999);
-    ITC (Великобритания), София: Подготовка на съветници за работа със Структурните фондове на ЕС (2005);
-    Институт за публична администрация и европейска интеграция, София, "Регионална политика на ЕС - нови тенденции и очаквани въздействия"(2006);
-    Институт за публична администрация и европейска интеграция, София: "Представяне на интереси и лобиране в ЕС"(2007);
-    SGS, Сертификат за извършване на категоризация на туристически обекти (2009);
-    Маркетингови изследвания в туризма (2010).

Основни компетенции
-    Маркетингови инструменти и изследователски практики
-    Външна търговия, бизнес преговори и дипломация
-    Стратегии, бизнес планиране и операционен мениджмънт
-    Бизнес аспекти на иновациите и адаптирането на ноу-хау
-    Работа с национални и международни институции
-    Европейски програми и проекти
Изследователски интереси:
-    Глобализация на бизнеса, глобален сорсинг и международни пазари
-    Стратегически мениджмънт и планиране
-    Комерсиализация на технологиите
-    Реинженеринг на бизнес процесите
-    Експериенциален маркетинг

Притежава значим опит в прякото управленско консултиране в тези области. Благодарение на дългодишната си бизнес кариера, инкорпорира международните аспекти в бизнес обучението. Работи последователно като технолог в Слитекс (сега Миролио, 1988-1989), мениджър "Маркетинг и бизнес развитие" (1994-1996), ръководител "Международна търговия и бизнес развитие" (Търговска Лига АД) 1996-2001. Има богат опит с над 70 компании от цял свят в областта на международната търговия, сорсинг/ аутсорсинг, брандинг. Ръководи проекти за разработване на продукти в Швейцария, брандинг и маркетиране в България. В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на икономиката и енергетиката, а в периода 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна Агенция по туризъм. Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР (2008-2009). Ръководи проекти в областта на националния маркетинг (2008-2011).
Преподава в бакалаварски и магистърски програми дисциплините "Бизнес планиране" и "Инженерна икономика" (Filiеre Francophone), "Стратегически мениджмънт", "Бизнес преговори", "Договорни отношения", "Глобализация на бизнеса", Водила е вътрешнофирмени обучения в компании, има множество участия в международни и национални форуми за представяне на  възможностите за бизнес и инвестиции в България.